آهای مردم دنيا

آهای مردم دنيا

گله دارم گله دارم

من از عالم و آدم گله دارم گله دارم

شما که حرمت عشق و شکستيد 

کمر به کشتن عاطفه بستيد

شما که روی دل قيمت گذاشتيد

شما که حرمت عشق و نگه نداشتيد

آهای مردم دنيا

آهای مردم دنيا

گله دارم گله دارم

من از دست خودم هم گله دارم گله دارم

گلايه من از شما گلايه خودم نيست

روحی که خسته از غمه

پر شد و خون جگر نيست