سلام

يک هنر مند ديگر هم به ديار باقی شتافت

با خبر شديم که دلکش يکی از خوانندگان محبوب و قديمی در يکی از بيمارستانهای تهران به درود حيات گفت .

روحش شاد

خداوند از سر تقصيرات و گناهان همه بگذرد