(امام عارفان علي عليه السلام):

- بخشنده باش اما زياده روي نكن،در زندگي حسابگر باش اما سخت گير نباش.

- شتاب پيش از توانايي بر كار،و سستي پس از به دست آوردن فرصت از بي خردي است.

-  چون عقل كامل گردد ، سخن اندك شود.

- هيچ ثروتي چون عقل، و هيچ فقري چون ناداني،هيچ ارثي چون ادب،

و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست.

- همانا اين دل ها همانند بدن ها افسرده مي شوند،پس براي شادابي دل ها،

سخنان زيباي حكمت آميز را بجوييد