آسمان تخته و انجم بودش مهره نرد                          کعبتينش مه و خورشيد و فلک نراد است

با چنين تخته و اين مهره و اين کهنه حريف                 فکر بردن بودت عقل تو بی بنباد است

برد با آمدن کار است نه دانستن کار                            تاس اگر نيک نشيند همه کس نراد است