آمدی چه زیبا

گفتم دوستت دارم چه صادقانه

پذیرفتی چه فریبنده

آغوشم برایت باز شد چه ابلهانه

با تو خوش بودم چه کودکانه

همه چیزم شدی چه زود

نیازمندت شدم چه حقیرانه

به خاطر یک کلمه مرا ترک کردی چه ناجوانمردانه

واژه غریب خداحافظ به میان آمد چه بی رحمانه

و من سوختم چه عاشقانه

ولی هنوز دوستت دارم غریبه