توبه بيجا

 

گفته بودم كه اگر بوسه دهي توبه كنم

كه دگرباره از اينجور خطاها نكنم

بوسه را داد و چو برداشت لبش از لب من

توبه كردم كه دگر توبه بيجا نكنم