سراپا خيس از عشق و از باران،

در پاسخشان چه خواهی گفت
                                       اگر بپرسند
                                                       آستينت را کداميک تر کرده ؟