مرغابی ، از راسته پرندگان که هم در خشکی است و هم در آب و در هر دو اقليم پيوسته به دنبال غذاست . تا بحال به چگونگی جستجوی غذا توسط بط در گل و لای دقيق شده ايد ؟ بله پيوسته منقار به هم می زند ،پنداری هيچوقت سير نمی شود. آنچنان با حرص و ولع به دنبال غذاست که سيری ناپذير می نمايد . (مظهر حرص)

خروس ، از راسته پرندگانی است که به جنس مخالفش علاقه بسيار دارد ، آنچنان که برای يک مرغداری بزرگ يک خروس کافيست . معمولا با خروسهای ديگر بر سر حريم يا بهتر بگويم حرمسرا می جنگد . (مظهر شهوت)

طاووس ، پرنده زيبا و خوش آب ورنگی که وقتی پر می گشايد و می خرامد و زيبائيهايش را که براستی شکی در آن نيست به رخ می کشد ، گوئی با تکبر به ديگر مرغان اينطور القاء می کند که زيبای مطلق منم و با من نمی توانيد رقابت کنيد . (مظهر تکبر)

کلاغ ، اين پرنده علاوه بر پر سر و صدائی به داشتن عمر دراز هم معروف است . بله کلاغ در ميان ديگر پرندگان از عمر طولاني تری برخوردار است و صفت آرزوی عمر دراز را با خود دارد . (مظهر آرزوهای دراز)

نتيجه:
اين چهار پرنده نماد همان چهار نفسی هستند که صفت هر کدامشان در همه يا گروهی از آدميان می جوشد و آنها را به وادی غير روحانی سوق می دهد . چهار نفس کاملا دنيائی که وقتی روح آدمی به آن آلوده شد پر پروازش بسته می شود . اين چهار پرنده را در ضميرمان بکشيم تا روحمان آماده عروج به بالا شود .