توبه کردم که دگر می خورم در همه عمر

بجز از امشب و فردا شب و شبهای دگر