يک مثل آفريقايی:

از بين ۹ نفر احمق قرار گرفتی سعی کن نفر دهم تو نباشی

جالب اينکه همه خودشون رو نفر دهم ميدانند