برگ زرد شد ولی هيچ نگفت                                                                       

آرام سست شد ، ولی باز هم هيچ نگفت                                      

                                  

به سختی بر زمين افتاد ، ولی به اميد رويشی دوباره سکوت کرد                    

                                  

ولی آنگاه که زير گامهای بی احساس غرورش شکست

                             

                    

فريادش در تمام دهر پيچيد