سلام

امروز از صبح تا حالا حالم گرفتس يه دوستی رو صبح ديدم که خيلی پکر بود  ازش پرسيدم چی شده بهم گفت کمکم کن تا تصميم درست بگيرم گفتم خوب بگو با بغض شروع کرد :

اگه يه نفر پيدا بشه و دل به شما ببنده و از شما کمک بخواهد و واقعا بفهميد که با تمام وجود شما رو دوست داره و جونش به جون شما بسته است و همه کار برای شما بکنه و وقتی شما هم دل بهش بستيد و برای حل مشکلش با تمام وجود سعی کرديد بعد يه دفعه به شما بگه که ديگه نمی خواهد شما رو ببينه و شما هم مثل بقيه تاريخ مصرفتون تموم شده چند صبايی خوش بوديم حالا ديگه نمی خوام و بزاره بره و شما بفهميد که تمام اين مدت نقش بازی ميکرده چيکار ميکني گفت يه نامرد يه همچين کاری باهام کرده تو ميگی چيکار کنم .

منم که واقعا جا خورده بودم فقط تو اون لحظه تونستم سکوت کنم با گريه رفت

خيلی برام سنگين بود که يه جوون ۲۰ و ۲۱ ساله گريه کنه

راستی چرا بعضی ها اينجورين ؟؟؟؟واقعا آدما تاريخ مصرف دارن ؟؟؟يه کالا هستن ؟؟؟ يا يه اسباب بازی ؟؟؟.....

نمی دونم ؟؟؟؟؟......