من آن گلبرگ تنهايم
        که می ميرم زبی آبی
             ولی با ذلت و خواری
                     پی شبنم نمی گردم