امشب قصه درد مرا گوش ميکنی

فردا چو قصه مرا فراموش ميکنی

امروز از اون روزهاييه که دلم خيلی گرفته خدا به فريادم برسه تا غروب