عشق صدای فاصله ها

 

 

 

هیج فکر کردید که زندگی کردن با ارزوها لذت بخش تر است از زندگی کردن با واقعیت.

همیشه ان چیزی را که ارزو میکنی و شب و روزت را در پی ان می گذرانی وقتی به ان

 دست پیدا می کنی برایت زیاد لذت بخش نیست.

ارزو ها لذت بخش ترین پدیده های افرینش هستند.

عشق سنبل و سر امد این ارزوهاست .که اگر به واقعیت نزدیک شود نابود می شود.

اگر مجنون به لیلی می رسید دیگر این چنین در ادبیات ماندگار نمی شدند.

در حقیقت عشق صدای فاصله هاست.

برای همین است که این واژه کهنه و نخ نما نمی شود. وهمیشه به هر صورتی که بیاید نامکرر است.

یک قصه بیش نیست قصه عشق و این عجب.........  کز هر زبان میشنوم نامکرر است.