ای عشق مدد کن که به سامان برسيم
                                                      چون مزرعـــه تشنــــه به بــاران برسـيم
يـا من برســـــم به يــــار يا يـــــار به مـن
                                                      يـا هـر دو بميريـــــــم و به پايان برسيـــم