سيه چشمي به كار عشق استاد

به من درس محبت ياد ميداد

مرا از ياد برد اخر ولي من

بجز او المي را بردم از ياد