امروز که محتاج توام جای تو خاليست

فردا که بيايی به سراغم نفسی نيست