سلام

فوتبال ايران ديروز باز هم به آلمان باخت ولی اينبار تقريبا آبرومندانه و باز نتيجه بازی قبل رو تکرار کرد ۲ بر ۰ باخت

به اميد روز پيشرفت