آنکه بر در ميکوبد شبا هنگام

به کشتن چراغ آمده است

نور را در پستو خانه نهان بايد کرد

 عشق را در پستو خانه نهان بايد کرد