من و تو مثل دو تا خط ميمونيم

كه توي دفتر مشق اسير شديم

نرسيديم بهم و آخرش هم

تو همون دفتر كهنه پير شديم

بي همو كنار هم روزها گذشت

دست هاي من نرسيد به دست تو

ميدونيم كه ما به هم نميرسيم

اگه با شكست من شكست تو

ما بهم نميرسيم

آخر بازي همينه

آخر عشق دوتا خط موازي همينه

اگه من بشكنم و تو بيخيال

بگذري از من و تنهام بذاري

اگه با تمام اين خاطره ها

تو همين دفتر مشق جام بذاري

بد اون ديگه نه من مال من

نه تو ديگه اين تكيه گاه اين شكسته اي

بيا عاشق بمونيم كنار هم

نگو از اين نرسيدن خسته ايم

بيا عاشق بمونيم كنار هم

نگو از اين نرسيدن خسته ايم

ما بهم نميرسيم

آخر بازي همينه

آخر عشق دوتا خط موازي همينه