ذهن ما باغچه است

گل در آن بايد کاشت

و نکاری گل من

علف هرز در آن می‌رويد

زحمت کاشتن يک گل سرخ

کمتر از زحمت برداشت هرزگی آن علف است