سلام دوستان عزيز
دوستی پيغام گذاشته بود و درباره پير مغان پرسيده بود ولی هيچ آدرسی از خود بجا نگذاشته بود که من بتونم جواب بدم
دوست دارم که باز سر بزند و جواب بگيرد