براي تو مي نويسم ؛ ديدگانم براي اين آمده اند تا تو را تماشا كنند.
براي تو مي نويسم ؛ لبانم براي اين آمده اند تا نام تو را فرياد كنند.
براي تو مي نويسم ؛ دستهايم براي اين آمده اند تا به دور تو حلقه شوند.
براي تو مي نويسم ؛ گامهايم براي اين آمده اند كه به سوي تو بشتابند.
براي تو مي نويسم ؛ قلب من براي اين آمده است كه تو رو بستايد.
براي تو مي نويسم ؛ دل من براي اين آمده است كه تو را در خود بنشاند.
براي تو مي نويسم ؛ جان من براي اين آمده است كه به پاي تو قربان شود
با تشکر از مژده