آنقدر رنج کشيدم
ز جهان سير شدم
صورتم گر چه جوان است
ولی پير شدم
صد بار به پيری بگفتم که جوانی کجاست
گفت: مگر در خواب بينی بار ديگر نوجوانی را

تا توانی همراز اهل درد باش
يا دم از مردی مزن يا در حقيقت مرد باش