با سلام به همه دوستان راه طريقت

در دنيای امروزی با پيشرفت علم و حرکت بسوی تکنولوژی تمامی جوامع انسانها نا خواسته از بعضی مواهب الهی محروم می شوند و خود نيز از آن بيخبر هستند اين تکنولوژی مهمترين چيزی که از انسانها ميگيرد آسايش و آرامش است .

برای رسيدن به اين آرامش از دست رفته ميتوانيم رو به علم و ورزش ديرينه يعنی يوگا بياوريم.

من در اين قسمت ميخواهم که فلسفه يوگا را برای شما تا حدودی يادآور شوم .

اشنايی با فلسفه يوگا برای درک اثرات درمانی آن ضروری است . اساتيد يوگا متذکر ميشوند که همه ما در جستجوی شادی خوشبختی و سلامتی هستيم و طبيعی است که عده زيادياز مردم بعلت وجود چنين نياز ذاتی به لذتهای زودگذر رو می آورند.اما در مراحل بعدی تکامل معنوی بشر با لذات ناپايداری راضی نميشود و اين نکته آغاز جستجو برای يافتن خوشبختی درونی است . روشهای رسيدن به شادی و سلامت پايدار موضوع مراحل گوناگون يوگا است .مطابق اين ديدگاه قوانين طبيعی به نحوی طراحی شده اند که موجبات تکامل ما را فراهم می آورند و يوگا موجب بر قراری تعادل در اين نيروها و قوانين طبيعی ميشود .يوگا عمدتا شامل حرکات خاص برای اندامهای گوناگون تمرينات تنفسی و و کسب آرامش همراه با تمرکز و مراقبه است . مهمترين تمريتن در اين زمينه کسب توانايی برای تغيير توجه از جهان خارج و تمرکز بر يک موضوع خاص يک کلمه معين و يا تصوير خاص است . نتيجه اين تجربه جديد ورود به دنيای سکوت و آرامش درونی است . در چنين حالتی ديگر جايی برای استرس و بيماريهای ناشی از آن باقی نمی ماند ايمنی بدن تقويت ميشود و همه اينها به معنی حفظ سلامت و نشاط روحی است .

دوستدار شما

مرتضی

يا حق