من از خدا خواستم به من توان و نيرو دهد

و او بر سر راهم مشکلاتی قرار داد تا نيرومند شوم.

من از خدا خواستم به من عقل و خرد دهد

و او پيش پايم مسايلی گذاشت تا آنها را حل کنم.

من از خدا خواستم به من ثروت عطا کند

و او به من فکر داد تا برای رفاهم بيش تر تلاش کنم.

من از خدا خواستم به من شهامت دهد

و او خطراتی در زندگيم پديد آورد تا بر آنها غلبه کنم.

من از خدا خواستم به من عشق دهد

و او افراد زجر کشيده ای را نشانم داد تا به آنها محبت کنم.

من از خدا خواستم به من برکت دهد

و خدا به من فرصت هايی داد تا از آنها بهره ببرم.

من هيچ کدام از چيزهايی را که از خدا خواستم دريافت نکردم

ولی به همه چيزهايی که نياز داشتم رسيدم.