مبر ز موی سپيدم گمان به عمر دراز

جوان ز حادثه ای پير می شود گاهی