اگـه مـيخوای بـری، بـرو! از تـو دوباره ميگـذرم

 

نگـاه به گـريـه هـام نکـن، مـن از تـو بی وفـاتـرم

 

تـو اشـتـبـاه عـمـرمی، کـه ديگـه تکـرار نمی شی

 

اين دفعه ديگه بر نگرد، تو واسه من يار نمی شی

 

نـه غـم مـيخـوام نـه خاطره، فـقط بـذار رهـا بشـم

 

تـو اين غريـبی نمی خوام، مجنون قـصه هـا بـشم

 

از توی قصه هـام بـرو، ديگه تـو فکـر من نـبـاش

 

تـمـوم کن اين قائـله رو، نمک رو زخـم من نپـاش

 

هـمـيشـه بی گـناه تويـی، هـمـيـشـه تـقصيـر مـنـه!

 

نـگــاه بی وفـای تـو، هـمـيـشـه طـعــنـه مــيـزنــه

 

بـازم دارم مـی بـخـشـمـت، ايـن اشـتــبــاه آخــره

 

گــذشـتـم از گـنـاه تــو، شـايـد خـــدا هـم بگـــذره