اونی که ميخواستی تو غبارا گم شد        مرغی شد و پشت حصارا گم شد  

اسم تورو رو بال مرغا نوشت        رو کندهءسبز درختا نوشت 

يه روز که بارون ميومد بهش گفت        يه روز ديگه رو موج دريا نوشت 

 دريا با موجاش اونو از خودش روند         مرغ هوا گم شدو اونو گريوند      

     باد اومد و تو جنگلا قدم زد         اسم تورو از همه جا قلم زد

    ببين جدايی چی به روزش آوورد         چه سرنوشتی که براش رقم زد