افسوس که ديگرباتو غمی نيست

يا روی خم ابروی من هيچ خمی نيست

ای کاش که باران ز زمين بوسه نگيرد

يا گل بوسه ی تو بی لب من خشک نميرد

از من تو نگاهی يا که کلامی طلبيدی

من خواجه ام از واژه .تو تنها بپذيرم