هيچ کس رابه دل عاشق ما کار نبود
احدی با من سرگشته وفادار نبود
راز سر سختی ان کوه همين يک جمله است
سنگ هم از دل فرهاد خبر دار نبود
به همان ضربه اول اگر از هم نگسست
چون محبت به دل کوه سزاوار نبود
ماچه کرديم که با يک دل سنگی طرفيم
وقت حراج وفا رونق بازار نبود
ماکه ديديم شکستند همه روزه عشق
هيچکس منتظر لحظه افطار نبود
بهتر ان است نگويم خودتان دريابيد
به خدا ارزش احساس به دينار نبود
وغريبه بنويسيد که در کشور عشق
سرسوزن به کسی نيز بدهکار نبود