مانده تا برف زمين آب شود

مانده تا بسته شود اين همه نيلوفر وارونه چتر

نا تمام است درخت زير برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد

مانده تا سينی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عيد

در هوايی که نه افزايش يک ساقه طنينی دارد

پس چه بايد بکنم

من که در سختترين موسم بی چهچه سال

تشنه زمزمه ام ؟؟؟؟؟؟

دوستدار شما

مرتضی

يا حق