آنتونی رابينز
سعی نکنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم . بک.شيم نسبت به خودمان بهترين باشيم .
کسی که بر تخيل خود حاکم باشد بر همه چيز حاکم است .
انتقاد ديگران را فرصتی بدانيم برای بررسی و بهبود عملکردها نه خنجری که در قلب فرو می‌رود.
انسان چيزی به جز گفته هايش نيست
آسمان تيره هم چيزی نيست جز ابر گذرا