زندگی دو نيمه است
اولی در آرزوی دومی
دومی در حسرت اولي