منتظر باش اما  معطل نشو
تحمل کن اما  توقف نکن
قاطع باش اما لجباز نباش
صریح باش اما گستاخ نباش
بگو آره اما نگو حتما

بگو نه اما نگو ابدا
مشورت کن اما خودت تصمیم بگیر

.......