باز هم شب يلدا شد.يلدا به معنی تولد هست و امشب شب تولد ميترا خداوندگار خورشيد و روشنايی .بياييم همگی نور رو به خونه هامون راه بديم و تاريکی رو از همه جا دور بريزيم ...

پايان شب سيه سپيد است