در اين فكرم، ميدانم كه هرگز

مرا ياراي رفتن زين قفس نيست

اگر هم مرد زندان بان بخواهد

دگر از بهر پروازم نفس نيست