دريای شورنگيز چشمان تو زيباست

آنجا که بايد دل به دريا زد همينجاست