از تو بيش از همه دنيا

از خودم بيش از تو خستم

ببين چه خستم

غرور سنگم

اما شکستم