يه روز و روزگاری منم نگاری داشتم

يه روز سرد پاييز رفت و تنها گذاشتم

يه روز می آد پشيمون

با هر دو چشم گريون

که باهاش نميشم آشتی