ديشب بقدری جوجه هامو شمردم تا خوابم برد

 صبح وقتی از خواب بيدار شدم هيچکدوم از جوجه هام نبودن

حتی تو جوجه خوبم