مردم از مرام اين مردم پست        مردم زنده کشه مرده پرست

تا شخص زنده بود می کشندش به جفا      تا بميرد وی می برندش سره دست