ای گل تازه که بويی ز وفا نيست تورا

التفاتی به اسيران بلا نيست تو را

ما اسير غم و اصلا غم ما نيست تو را

با اسير غم خود رحم چرا نيست تو را