وچه کرديم که احساس شکست

                             و چه کرديم که عشق   اين گل سر سبز حيات

            رفت بر باد و به فرياد نشست

                             و چه کرديم که آيين محبت گم شد

             و غريبانه چونان يک رويا

                                   معرفت رفت زدست

              و چه کرديم 

                  که پيشانی خوش نقش نشاط 

                        چين غم بر خود بست؟........