<< کاش امتداد لحظه ها تکرار با تو بودن بود>>

پشت درياها شهريست

قايقی خواهم ساخت

خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از اين شهر خراب