يارب مرا ياری بده تا خوب آزارش کنم

رنجش دهم زجرش دهم زارش کنم کارش کنم

از بوسه های آتشين

وز خنده های دل نشين

صد شعله در جانش زنم

صد فتنه در کارش کنم