برای من نوشته گذشته ها گذشته

تمام قصه ها هوس بود

برای او نوشتم برای تو هوس بود ولی برای من نفس بود

کاشکه خبر نداشتی

ديونه نگاتم يه مشت خاک ناچيز افتاده ای به زير پاتم