با تو حکايتی دگر اين دل ما بسر کند

شب سياه قصه را هوای تو سحر کند