شرط عشق من و تو.................
شرط عشق من و تو
دانی که چيست؟
شاید که با هم بودن و
ترک همست
شاید با هم سوختن و
درک وفاست
زندگی کردن و
صلح و صفاست
شرط عشق من و تو
دستان کیست؟
شاید که التماس کردن و دست خداست
شرط عشق من و تو
در گوشه ای خلوت کردن است؟
همه گویند که این ها دیگر خطاست
شرط عشق من و تو
گریه های بی پایان منست
شرط عشق من و تو
گویند که در افسانه هاست
اما من می گویم که
این گفته ها ناسزاست
شرط عشق من و تو
محتاج قدری باورست
شاید که عاشق ماندن و
هر چند که این عشق بی صداست
شرط عشق من و تو
دردیست که بر جان منست و
این درد بی دواست
شرط عشق من و تو
دوست داشتن است
یا که از خود گذشتن است
شرط عشق من و تو
شاید برای از بین بردن جدایی و
تا ابد با هم بودنست
شرط عشق من و تو
دانی کجاست؟
درون دل های ما که اکنون هم پا بر جاست
شرط عشق من و تو
دلتنگیم از وجود شماست
که صداقت هم برای ان بناست
شرط عشق من و تو
جدایی ها را از هم گسستن است
عهدی که باید در میان ما ببست
شرط عشق من و تو
یاد اور خاطره های کودکیست
شاید که صفحه ای از روزگار دیگرست
یا که گویند اید سخن هم قسمت است
شما چی می گین